Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych
(Implementation of inventive animal physiology course for students of biology with use of highly advanced computer software’s)

Podstawowym celem realizowanego projektu jest stworzenie nowatorskiego kursu z przedmiotu podstawowego – fizjologia zwierząt, obowiązującego w różnym zakresie studentów biologii, psychologii i studiów podyplomowych. Wcześniejsze analizy ankiet studentów wskazały konieczność poszukiwań nowych sposobów kształcenia. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów komputerowych i stworzeniu warunków do interaktywnej współpracy studenta z komputerem, proponowany nowatorski kurs dydaktyczny fizjologii zwierząt pozwoli na całkowitą zmianę sposobu kształcenia studentów. W ramach realizacji tego celu studenci będą mieli możliwość wirtualnego obserwowania zjawisk fizycznych zachodzących w żywym organizmie wykonując polecenia i rozwiązując zadania generowane przez interaktywny program komputerowy LabTutor, produkowany przez firmę ADInstruments. Wartością dodana˛ nowego kursu dydaktycznego jest całkowite odstąpienie od wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych dla potrzeb dydaktyki fizjologii zwierząt i zastąpienie materiału zwierzęcego zaawansowanymi programami komputerowymi. Implementacja nowego kursu pozwoli na czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych studentów z niepełnosprawnością˛ ruchową, co stwarza równość szans w procesie edukacyjnym. Dotychczas przeprowadzane zajęcia laboratoryjne eliminowały te grupę studentów z czynnego udziału w zajęciach laboratoryjnych. Zaplanowane programy komputerowe tworzą warunki w pełni przyjazne dla studentów a dołączone wyposażenie dodatkowe jest łatwe w obsłudze.
Zaprojektowany nowy kurs dydaktyczny z fizjologii zwierząt uwzględnia wszystkie zagadnienia mieszczące się w minimach programu nauczania na wszystkich kierunkach i specjalizacjach oraz studiach podyplomowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Wychowaniu (kier. psychologia) w UŁ.
Implementacja nowatorskiego kursu fizjologii zwierząt w latach 2014-2016 uatrakcyjni ofertę edukacyjną UŁ dla studentów z kraju i zagranicy, podniesie jakość kształcenia zwłaszcza w języku angielskim, rozszerzy możliwości kształcenia studentów z zagranicy, podniesie konkurencyjność UŁ na rynku edukacyjnym w kraju i UE. Dzięki wprowadzeniu nowatorskiej formuły kursu podniesie się również atrakcyjność i jakość kształcenia na studiach podyplomowych. Urzeczywistni się w ten sposób misja uniwersytetu, jako „uczelni otwartej dla wszystkich”.

Czas trwania projektu (m-ce): 30
Data rozpoczęcia projektu: 2013-12-01
Data zakończenia projektu: 2016-05-31